Rezervace svatby

Jak rezervovat svatbu na zámku?

rezervace svatby

Jak rezervovat svatbu na zámku?

Využijte náš online systém, který vám umožní rezervovat si termín svatby nejenom na zámku ve Šluknově

Při výběru termínu je nutné počítat s tím, že v jednom čase může v zámku nebo parku probíhat pouze jedna svatba. Ověřte si tedy prosím, zda je termín volný ve všech zámeckých prostorách.

Uzavírání manželství se řídí právním řádem ČR je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále pak zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oba snoubenci se dostaví na městský úřad ve Šluknově a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a tyto doklady.

Občané ČR

- doklad totožnosti (OP, CD) 
- rodný list 
- doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD) 
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP) 
- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP) 
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený), úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý), pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera ( jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
- rodné listy společných dětí ( pokud snoubenci již mají společné děti)
- rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám a dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě)

Vyplněný dotazník k uzavření manželství a výše uvedené předepsané doklady odevzdají snoubenci na matričním úřadě (tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz - Jana Galbavá, matrikářka), kde si taktéž po sňatku vyzvednou oddací list a ostatní doklady
(úřední hodiny Odboru vnitřní správy – matrika jsou pondělí a středa od 07.30 do 16.30 hod., po dohodě i mimo úřední den)

Poučení:
Dle ustan. § 14 odst.1 písm.d) zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu a to do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu. Požaduje-li zaměstnavatel potvrzení o uzavření manželství za účelem proplacení volna na den svatby, předložíte po sňatku zaměstnavateli oddací list k nahlédnutí.

Svědky mohou být pouze osoby starší 18ti let, i cizí státní příslušníci. Při svatebním obřadu se svědci musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vyřízení příslušné žádosti, vedení správního řízení a následně za účelem archivace. Více informací o zpracování osobních údajů a vašich právech naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů Městským úřadem Šluknov na webových stránkách www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o matrikách).  

K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství musí snoubenec, který je cizincem předložit následující doklady:

Cizinci

- rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení, a údaje o rodičích 
- doklad o státním občanství ( lze prokázat cestovním pasem) 
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství , který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti) 
- potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
- úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec  ovdovělý), tento doklad není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství 
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
- doklad totožnosti (cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince apod.) 

V kalendářním týdnu před uzavřením manželství předloží snoubenec, který je cizincem, matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů. (Toto potvrzení se vydává ve městě Ústí nad Labem: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend Ústí nad Labem) To neplatí jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Bez tohoto potvrzení a výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit!

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (dle ustan. § 57 zákona o matrikách).

To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. "APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. 

Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka,   a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen. Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklady. Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

K podání žádosti o uzavření manželství nemusí být přítomni oba snoubenci, ale dotazník musí být oběma snoubenci podepsán a musí být doloženy originály všech potřebných dokladů.

Soubory ke stažení

clanky11211/fe_mat_17_dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi_1.pdf799 kBDotazník k uzavření manželstvíVloženo: 20. 02. 2024, 11:22h
 
 

Kontakty

Organizace svatebního obřadu, včetně pronájmu zámeckých prostor na svatební obřad:

MěÚ Šluknov - matrika
pí J. Galbavá, Tel: 412 315 311, e-mail: galbava@mesto-sluknov.cz

zástup: S. Slavíková, DiS., Tel: 412 315 312, e-mail: slavikova@mesto-sluknov.cz